پژوھشی

پژوھشی

رشته‌های مختلفی نیازمند آشنایی بیشتر با فیزیولوژی مغز با هدف شناخت نحوه کارکرد آن در رشته خودشان هستند. علوم شناختی به نوعی در راس آن‌ها قرار دارد که به صورت پایه‌ای به این موضوع می‌پردازد و سایر رشته‌ها با استفاده از این دانش می‌توانند با کاربردی کردن پیشرفت محسوسی در حوزه خود ایجاد کنند.

از جمله نورواسپورت، نورومارکتینگ، نوروسایکولوژی، نوروسایکیتری، نوروریهب و … ابزاری عینی که به ما کمک می‌کند بدون واسطه از درون آنچه که در مغز اتفاق می‌افتد مطلع شویم و از آن در موارد مختلف استفاده کنیم.